ســـحــر بــیــداری

نیمه ی شب سحر زمان دعاست... از برای کسی که صاحب ماست ... او که از حال ما خبر دارد ... سالیانی است چشمی به در دارد ...

درباره ما

سحر بیداری، پویشی عام در جهت همدلی و دعا برای فرج یگانه موعود عالم است